افزایش قیمت در تولید برق

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی آخرین تغییرات قیمتی در حوزه تولید برق پرداخته است.

بر این اساس در  بهار ۱۴۰۱، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ۱۸۸.۳ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۰.۸ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۴ درصد افزایش دارد. همچنین تورم سالانه ۱۳.۸ درصد اعلام شده است.

در دوره مورد بررسی، میزان تغییرات قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل ۰.۸- است که در مقایسه با همین اطلاعات در فصل قبل ۲.۹ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول به شرکت‌های توزیع برق، نسبت به زمستان پارسال ، ٠.٨ درصد کاهش دارد. در همین راستا درصد تورم فصلی بخش تولید برق، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار به ترتیب ۰.۸-، ۲.۹- و ۳.۶ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، در بهار ۱۴۰۱ نرخ تورم تولیدکننده بخش برق، نسبت به فصل مشابه سال گذشته، ۸.۴ درصد بوده که در مقایسه با همین اطلاعات در زمستان سال قبل،  ۲.۲ درصد کاهش دارد. همچنین تورم نقطه به نقطه، برای ساعات اوج بار ۱۲.۷ درصد، میان بار ۱۰.۷ درصد و کم بار ۱.۴ درصد است.

همچنین تورم سالانه در بخش تولید برق،  ۱۳.۸ درصد اعلام شده که در مقایسه با زمستان سال گذشته،  ۵.۶  درصد کاهش داشته است، بنابراین تورم سالانه برای ساعات مختلف اوج بار ۱۸.۱ درصد، میان بار ۱۶.۲ درصد و کم بار ۶.۶ درصد است.

افزایش قیمت در تولید برق