مقایسه واگیری و کشندگی کرونای دلتای با سایر ویروس‌ها