برچسب ها - اندوپلاسي
برچسب: اندوپلاسی
شوند یا مانند میله هایی به شبکه اندوپلاسی متصل شوند... سلول منتقل می کند شبکه اندوپلاسیگروهی از غشاهای تاخورده کانال... می کنند اما همچنین عملکردهای متفاوتی دارند شبکه اندوپلاسی صافشبکه... اندوپلاسی خشن تاخورده با ریبوزوم ها میتوکندریااین اندامک¬ها یا اورگانل¬ها...
کد خبر: ۱۳۶۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۱