کارتون / خرید و فروش جسد برای تشریح!
مهدی معتضدیان این موضوع را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.