دلنوشته بانو عفت مرعشي براي يار و همدم
جاي خالي آيت الله هنگام صبحانه (+عكس)

به گزارش "قلم نيوز" همسر آيت الله در دلنوشته اي كوتاه اين جملات را روي كاغذ نوشت:
به عادت هر روز صبح بشقابي برايش روي ميز صبحانه گذاشتم. نگاهش كردم. آشيخ اكبر آقا چهره اش امروز از هميشه نوراني تر بود. ناگهان اين بيت شعر را بي اختيار زمزمه كردم:
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت    
به تماشای تو آشوب قیامت برخاست
آسوده بخواب مرد بزرگوار...