وداع مردم با آیت الله از مقابل بیمارستان تا جماران (تصاویر)