نیویورک تایمز نوشت؛
تقاضای دانشمندان آمریکا از ترامپ درباره برجام
 ۳۷ دانشمند در این نامه به ترامپ نوشتند: «از شما تقاضا داریم تا این دارایی استراتژیک را حفظ کنید.»

ریچارد ال گاروین، فیزیکدانی که در طراحی نخستین بمب هیدروژنی همکاری کرد، این نامه را تنظیم کرده است.

همچنین برخی برندگان جوایز نوبل، مشاوران علمی پیشین کاخ سفید و مدیر ارشد اجرایی بزرگترین بنیاد دانشمندان در جهان این نامه را امضا کرده اند.