بازار ملک در مناطق مرکزی پایتخت
قلم‌نیوز:نتیجه تحقیقات از وضعیت بازار خرید و فروش ملک در مناطق مرکزی و مشخصا ۹ و ۱۰ از رکود شدید معاملاتی حکایت دارد، موضوعی که تقریبا در بسیاری از مناطق شهر تهران صادق است.

بازار ملک در مناطق مرکزی پایتخت