اولین دیدار در بیت رهبری پس از ۸ماه با حضور رئیس جمهور