طراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهري
شهرداري مشهد در يك اقدام خلاقانه طرح‌هايي را بر روي ايستگاه‌هاي اتوبوس و بدنه‌ اتوبوس‌هاي درون شهري اجرا كرده است. اين طراحي ها شهروندان را به استفاده از ماسك تشويق مي كند.
طراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهريطراحي و اجراي خلاقانه ماسك روي اتوبوس‌هاي شهري
عکس‌ها: حسین شریعت