ادعای وزیر احمدی نژاد: حضور افسر سابق اسراییلی در دیدار ظریف با ریچاردسون
قلم‌نیوز: سید محمد حسینی در توئیت خود نوشت:
‏به گفته دستیار ‎ظریف دیدار وی با ریچاردسون بی‌نتیجه بوده، پس چرا انجام شده؟ مگر بنا نبود در هیچ سطحی ‎مذاکره نشود؟ بر فرض لزوم چرا یک دیپلمات درجه چندم ایرانی و همتراز با فرماندار سابق آمریکایی این کار را نکرده؟ و رسواتر از این حضور برگمن افسر سابق ارتش ‎اسرائیل دراین دیدار است!»

تصویر توئیت حسینی و عکسی که از دیدار ظریف منتشر کرده است را در ادامه ببینید:

ادعای وزیر احمدی نژاد: حضور افسر سابق اسراییلی در دیدار ظریف با ریچاردسون