مهر تاييد رئيس كل بر مدير عاملي اسماعيل دلفراز در بيمه ملت.به گزارش روابط عمومي بيمه ملت حكم انتصاب دكتر دلفراز به مدير عاملي بيمه ملت تو سط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تاييد شد