تمدید مجوز اصولی پارک فناوری دانشگاه تربیت مدرس
با توجه به روند فزاینده فعالیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های اخیر و با استناد به بررسی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، مجوز اصولی پارک با تأیید مرجع ذیربط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت دو سال تمدید شد.