آخرین آمار کارت‌های بانکی کشور

به گزارش قلم، پس از آن بانک سپه با ۵۳میلیون، بانک ملت با۳۵میلیون، پارسیان با ۲۹میلیون، و رفاه و صادرات هرکدام با ۲۵ و ۲۲میلیون بیشترین تعداد کارت‌های بانکی را به خود اختصاص دادند.

اختلاف در تعداد کارت‌های بانکی تراکنش دار و بدون تراکنش نشان می‌دهد که تعداد زیادی کارت بانکی بدون استفاده در کشور وجود دارد.

طی روزهای آینده به بررسی جدیدترین آمار کارت‌های تراکنش‌دار بانکی که در برخی موارد کمتر از ۵۰درصد کارت‌های صادر شده توسط یک بانک است! خواهد پرداخت.

photo_2019-07-13_15-03-41