در 4شنبه 19 تیرماه
آخرین قیمت خودروهای داخلی/ سمند ۸۸ میلیون تومان شد

به گزارش قلم، جدول زیر قیمت انواع خودرو را نشان می دهد.