برنامه های مهم شهرداری مشهد برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان
به گزارش قلم، طبق دستور محمدرضا کلائی شهردار مشهد، آسفالت معابر باید با حداکثر کیفیت انجام شود.
 
بهبود زیر ساخت‌ها و محل های مناسب برای عبور عابران پیاده از دیگر اهداف شهرداری مشهد برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
 
فرهنگ سازی برای عبور عابران از خط عابر پیاده و توقف خودروها پشت خط از دیگر اولویت‌های مهم شهرداری مشهد است.