چرا «ایرنا» رسانه نظام است؟
در دنیای امروز، حاکمیت های سیاسی برای اقناع داخلی و راهبردهای دیپلماتیک خود، رسانه هایی را در اختیار دارند که در کشور عزیزمان، «خبرگزاری جمهوری اسلامی » این مهم را عهده دار است. این رسانه هشتاد و سه ساله در سه دهه اخیر، فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است .
اینکه دولت ها ، رسانه رسمی کشور را به عنوان روابط عمومی خود بخواهند ، امری پسندیده نیست . اگر چه تبیین اهداف دولت های پس از انقلاب، تبیین بخشی از اهداف نظام است اما همه آن نیست.
اگر قوای سه گانه را به عنوان بالهای جمهوریت نظام بپذیریم ، ریتم حمایت رسانه رسمی کشور از این قوا ، باید منظم باشد . این نظم به معنای مساوات درارسال اخبار، تعداد پاراگراف یا سطور نیست . پرواضح است که قوای سه گانه از منظر پوشش جغرافیایی، نوع کارکرد و شیوه های اطلاع رسانی ، تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.
همه به این موضوع واقفند که گستره جغرافیایی قوه مجریه از پایتخت آغاز و به دهستانهای این مرزو بوم ختم می شود، پس این انتظار که تعداد خبرهای ارسالی از این قوه، با قوای دیگر در خروجی های خبرگزاری جمهوری اسلامی باید برابر باشد ، انتظار بجایی نیست .
اما این انتظار بحقی است که رسانه رسمی کشور همه قوا را به منزله ستونهای بنای نظام سیاسی کشور انگاشته و در برخوردهای خبری ، منافع ملی و کلیت نظام را اصل بداند. ورود رسانه رسمی کشور در دفاع از یک قوه و جبهه گیری علیه قوه دیگر ، این رسانه را از اهداف اصلی خود که صیانت از آرمانهای نظام است دور می دارد.
به اعتقاد نگارنده ، مهمترین مساله ای که تا به امروز مانع از نقش آفرینی حرفه ای ایرنا در قامت رسانه رسمی کشور شده است ، عدم قرار گرفتن آن در جایگاه واقعی خود بوده است.
ماموریت ایرنا را رهبری نظام این گونه تعریف کرده است: " در بعد داخلی نبض نظام" و در "بعد خارجی دست بزن نظام" باشد.
این تعریف با جایگاه فعلی اداری رسانه رسمی کشور همخوانی ندارد. در حال حاضر ایرنا یکی از سازمانهای وابسته به وزارت ارشاد تلقی شده و این تلقی حتی مدیران کل این وزارت خانه را برآن می دارد تا ایرنا را روابط عمومی خود بخواهند. در این حالت رسانه رسمی کشور چگونه می تواند " نبض نظام " باشد ؟ کافی است یک خبر از کاستی های یکی از مجموعه های ارشاد روی خروجی محرمانه ایرنا برود تا مدیریت رسانه رسمی کشور را با چالش های مالی روبرو سازد . با این وضعیت نمی توان انتظار داشت ایرنا چشم عقاب نظام باشد.
اینکه رییس مراکز ایرنا باید با نظر موافق استاندار یا نماینده اعزامی ایرنا به دفاتر خارجی مورد پسند سفیر کشورمان قرار بگیرند تا بتوانند وظیفه خبری خود را انجام دهند ، در شان رسانه رسمی کشور نیست.
البته موارد پیش گفته دغدغه بسیاری از همکاران و مدیران ایرنا در ادوار گذشته بوده و طرح هایی هم برای برون رفت از این وضعیت ترسیم شده بود اما ظاهرا حکایت همچنان باقی است .
در خاتمه بر این نکته تاکید دارد که دولت ها می آیند و می روند، آنچه ماندنی است، نظام و رهبری نظام است ، پس رسانه رسمی کشور همواره در قامت رسانه نظام نقش آفرینی خواهد کرد. درخواست عملکردی غیر از این، از سوی هر فردی و در هر جایگاهی که باشد، پذیرفتنی نیست.