عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد 
 
 
کاربران به تمسخر رونالدو پرداختند و عکسی هایی را در این رابطه منتشر کردند. در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود.
 
عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد 
 
عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد 
 
عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد 
 
عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد 
 
عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد 
 
عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد 
 
عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد 
 
عکس جدید رونالدو در اینستاگرام سوژه شد