کد خبر: ۲۶۲۴۵
تاریخ انتشار: ۱۹:۵۴ - ۰۲ آذر ۱۳۹۹
بیش از هزار نفر از مغازه‌داران و تولیدکنندگان پوشاک مشهد و طرقبه با ارسال نامه‌اي خطاب به مديران استاني و كشوري بازگشایی كسب و كار خود با رعایت پرتوکل‌های بهداشتی را خواستار شدند.
به گزارش قلم نیوز بیش از هزار نفر اعضای اتحادیه تریکو، کشباف و پوشاک مشهد و طرقبه در نامه‌ای به مسئولان ملی و استاني خواستار حمایت، اجرای عدالت صنفی و بازگشایی این صنف با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی شدند.

در متن نامه به تعطیلی‌گستره اسفندماه ٩٨، فروردین و اردیبهشت ٩٩، عدم توجه و حمایت سازمان‌های دولتی نظیر تأمین‌اجتماعی، اتاق اصناف، اداره دارایی، اداره صنعت، معدن و تجارت و بی‌عدالتی در نحوه اجرای مقررات ستاد ملی کرونا اشاره شده است.

امضا کنندگان نامه پیشنهاد دادند می‌توانند با بازگشایی فروشگاه های خود، رعایت کامل دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا و ایجاد برخی محدودیت‌ها از ورشکستگی کامل این صنف جلوگیری شود.

اسامی امضاکنندگان نزد این سایت محفوظ است

متن نامه به شرح زير است: 

"بسم اهلل الرحمن الرحيم
اعدلوا هو اقرب للتقوي
عدالت كنيد كه عدالت به پرهيزگاري نزديكتر است(مائده/8)
محضر شريف رياست محترم جمهوري، وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، رياست محترم ستاد ملی
مقابله با كرونا، استاندار محترم خراسان رضوي، اتاق اصناف خراسان رضوي و اتحاديه تريكو و كشباف و پوشاک
مشهد، طرقبه و شانديز
ضمن آرزوي سالمتی و توفيق خدمت در شرايط سخت اقتصادي كشور به جهت تحريم هاي ظالمانه آمريكا و شيوع
ويروس كرونا به استحضار میرساند با درک شرايط شيوع ويروس منحوس كرونا و نياز كامل و فراگير رعايت
پروتكل هاي بهداشتی و تشكر از زحمات همه مسئوالن محترم در مديريت اين وضعيت اضطراري، ذكر نكاتی در
خصوص تصميمات ستاد ملی مبارزه با كرونا و مسئوالن استانی ضروري است.
1-تعطيلی صنف تريكو و كشباف و پوشاک در اسفند سال گذشته و فروردين و ارديبهشت سال 99 باالخص در
مجتمع هاي تجاري و فروشگاه هاي بزرگ خسارات جبران ناپذيري را به اين صنف وارد كرد. متاسفانه نهادهاي
خدمترسان از جمله سازمان تامين اجتماعی، اداره كل ماليات، اداره كل صنعت و معدن هيچگونه حمايتی از اين
صنف در اين شرايط انجام ندادند كه اين مهم باعث ورشكستگی گسترده اي در اين صنف شد.
2 -فشار بانک ها جهت تسويه وام ها، برگشت چک هاوعدم دريافت دسته چک جديد به اعتبار و آبروي فعاالن اين
صنعت و عرصه ضربات جبران ناپذيري وارد كرد كه در پی آن باعث بحران هاي اقتصادي و خانوادگی زيادي در
اين قشر و صنف زحمت كش شد.
3-با توجه به تصميمات ماخوذهدر ستاد ملی مبارزه با كرونا مبنی بر تعطيلی مجدد اين صنف علیرغم بازبودن بانک
ها و عدم حمايت وهمراهی و پشتيبانی الزم از اين بخش اقتصادي اثرگذار، تقريبا بخش قابل توجه ديگري از اين
صنف را نيز با ورشكستگی روبه رو خواهد كرد.
 قابل توجه است كه هيچ صنفی به گستردگی اين صنف در اين ايام دچار تعطيلی و محدوديت هايی به اين شدت
نشدهاند.
4 -در سالی كه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري سال جهش توليد نام گرفت، حجم بسياري از كاالهاي توليد شده
به دليل همين محدوديت ها و عدم حمايت در ايام عيد و اسفند سال گذشته در انبارها ماند. اكنون نيز در ابتداي فصل
سرما بدليل تعطيلی امكان فروش حضوري نيست. مستحضريد كه تقريبا بخش غالب و عمده فروش و چرخه اقتصاد
در اين صنف از طريق فروش حضوري میباشد.
موارد مذكور ضربه مهلكی به اقتصاد توليدكنندگان ،عرضه كنندگان و فروشندگان اين صنف وارد كرده است به
گونهاي كه بسياري ازكارگاههاي توليد پوشاک مجبور به تعطيلی و تعديل نيروي كار شدهاند.
5-تعطيلیهاي متناوب و گسترده، بيكاري تعداد زيادي از فروشندگان و كارگران كارخانه ها و كارگاهها ،قطعا فشار
زيادي را بر بدنه اقتصاد خانوارها وارد میكند.با توجه به شرايط حال حاضر و دغدغه معيشت افراد، امكان گرفتن وام
براي صاحبان مشاغل و كاركنان و كارگران آن ها فراهم نشده و يا با شرايطی از قبيل بازپرداختهاي سنگين با سود
باال و تضامين سخت و ناممكن می باشد.
در اين شرايط ضمن قدردانی از زحمات كادر درمان و نظر به اينكه تعطيلی راه حل مناسبی نبوده و قطعا بايد نحوه
زيست و شيوه هاي رفتاري افراد در روابط اجتماعی و زندگی روزمره مسئوالنهترباشد تا بتوانيم از اين بيماري در امان
بمانيم، اتحاديه تريكو و كشباف و پوشاک مشهد آمادگی خود را جهت تدوين و ارائه شيوههاي اثرگذار براي رعايت
پروتكلهاي بهداشتی اعالم میدارد تا در عين رونق كسب و كارها و حمايت از توليد ملی، شيوع ويروس كرونا
مطابق نظر ستاد ملی مبارزه با كرونا مديريت شود.
جمع كثيري از اعضاي اتحاديه تريكو ، كشباف و پوشاک مشهد و طرقبه "

صنف پوشاک مشهد و طرقبه در آستانه ورشکستگی کامل
منبع: قلم نیوز
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: