کد خبر: ۱۹۵۴۴
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۱ - ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﺷﺎره:
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ کلایی ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ در برنامه تلویزیونی اشاره گفت: آژﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه اﺳﺖ، دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه دوران ﭘﯿﮏ ما در مشهد است.


او با بیان اینکه ۳۰ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺮوﺗﮑﻞ‌ها ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد، ﻣﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺸﻬﺪ آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ادامه داد: ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺠﯿﺮه رﻓﺖ و آﻣﺪ وﯾﺮوس ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد را بشکنیم.

شهردار مشهد گفت: من اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ آﻣﺪه ام ﺗﺎ واقعیت‌ها را ﺑﺎ ﻣﺮدم در میان بگذارم در ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ بوده ام به ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪم اﻣﺎ اﻣﺮوز آﻣﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ واقعیت‌هایی را ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

ﮐﻼﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮه یخ ﺑﺎﺷﺪ، افزود: ﻣﺎ ﮐﺮوﻧﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬﺷﺖ و روزی تمام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ، ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ای ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻘﺪر ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮﺟﺎ ﺑﮕﺬارد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آژﯾﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

او تصریح ﮐﺮد: اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺳﻬﻞ و ﺳﺎده ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ هم اکنون آژﯾﺮ ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آژﯾﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درﻧﯿﺎید ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﮔﺮ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ از ﻣﻨﺎزل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﻢ و اﮔﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

شهردار مشهد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﮐﻨﯿﻢ دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه دوران ﭘﯿﮏ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دﻫﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺸﺖ سر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﮐﻼﺋﯽ افزود: ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎر را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، آمار امروز ما با آمار ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه در استان ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺎ باشد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم دارد.

او اداﻣﻪ داد: ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ازدﺣﺎم را ﮐﻢ کرده و ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﭘﯿﮏ ﺧﺎرج شویم؛ دوﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﮏ ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﺟﺪی بگیریم.

ﺷﻬﺮدار ﻣﺸﻬﺪ با بیان اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اداﻣﻪ می‌دﻫﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ آژﯾﺮ ﺳﻔﯿﺪ اعلام کند ﮔﻔﺖ: اﮔﺮ ازدﺣﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ اﯾﻦ زﺣﻤﺎت بی ﻧﺘﯿﺠﻪ می‌ماند، ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎنند؛ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺮوﻧﺪ و از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده کنند.

کلایی اﻓﺰود: از اﻣﺸب یک ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺎ ﮐﻢ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدم در ﻧﻘﺎط ﭘﺮ رﯾﺴﮏ وارد ﻧﺸﻮﻧﺪ.

او تصریح کرد: ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﺮﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ارزاق و ﻣﯿﻮه وصیفی ﺟﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.

شهردار مشهد گفت: اﮔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮدم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ می‌ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم رﮐﻮردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﻬﺪ زدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺑﺎ کمترین ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: